منوی اصلی سایت

منوی موضوعات سایت

معرفی توانبخشی و جایگاه آن در نظام سلامت

معرفی توانبخشی و جایگاه آن در نظام سلامت

مفهوم توانبخشی و حیطه کاری آن

در این مقاله از سایت جوانه سعی به معرفی توانبخشی و جایگاه آن در نظام سلامت شده است. در نظام سلامت ھر کشوری سە سطح برای مبارزە با بیماری ھا و اختلالات تعریف شدە است. پیشگیری، درمان و توانبخشی.

مراحل درمان

توانبخشی بە عنوان مرحلە آخر درمان ھمانند دو مرحلە ابتدایی از اھمیت ویژە ای برخوردار است. اگر بیماری در خط اول کە پیشگیری است کنترل نشود و افراد را دچار عارضە کند در مرحلە دوم درمان صورت می گیرید.

اما درمان در این نقطە بە پایان نمی رسد و نیاز بە ادامە در خط سوم الزامی است. آنچە کە در مرحلە پیشگیری انجام می شود، جلوگیری از ابتلا بە بیماری است. بە طبع اگر اقدامات در این مرحلە بە خوبی صورت گیرد بیمار متحمل عوارض و خطرات بیماری نخواھد شد. و از صرف ھزینە ھای گزاف درمان و توانبخشی جلوگیری بە عمل می آید.

پس میتوان گفت کە در ھر نظام سلامتی مھمترین مرحلە پیشگیری است. متولیان سلامت در این مرحلە تمامی کادر درمان مانند پزشک، کارشناسان پیراپزشکی، بھداشت و توانبخشی ھستند.

مرحلە درمان شامل تمامی اقداماتی است کە در مرحلە حاد بیماری بە منظور رفع خطرات و اثرات زیان بار بیماری انجام می شود. ھدف این مرحلە بازگرداندن سلامت بە بیمار است. اینجا پزشکان و پرستاران و کارشناسان پیرا پزشکی بیشترین نقش را دارند.

مراحل بعد از درمان

اما توانبخشی مرحلە بعد از درمان است و شامل تمامی اقداماتی است کە برای بازگردانی شخص بیمار بە زندگی طبیعی، و یا رفع عارضه موجود، انجام می شود. کارشناسان توانبخشی متولیان اصلی این اقدامات ھستند.

انواع بیماری ها

با توجە بە ماھیت متفاوت بیماری ھا در نوع و شدت می توان بیماری ھا را بە انواع مختلفی دستە بندی کرد. سادە ترین این دستە بندی ھا، دستە بندی ھای عمومی است. ھمە ما می دانیم کە برخی از بیماری ھا بسیار سادە و در مدت زمان کمی درمان می شوند (مانند سرماخوردگی).

اما بیماری ھایی نیز وجود دارند کە نیاز بە درمان ھمیشگی و مراقبت ھای طولانی مدت دارند (مانند دیابت، فشار خون و …). دستە ای از این بیماری ھا نە تنھا برای سلامتی جسمی بیماران اثراتی را بە ھمراە دارند بلکە ھمراە با آن، شخص را از ادامە زندگی طبیعی باز می دارند و حضور وی را در جامعە محدود خواھند ساخت.

پس می توان نتیجە گرفت کە در ھر حالتی کە بیماری شخصی را از روال زندگی طبیعی بازدارد، توانبخشی باید جز جدا نشدنی برنامە درمانی باشد. در کشور ما رشته های توانبخشی شامل شش مورد هستند. فیزیوتراپی، بینایی سنجی، گفتاردرمانی، شنوایی سنجی، کاردرمانی و اعضای مصنوعی.

معرفی توانبخشی و جایگاه آن در نظام سلامت

پیشنهادات سازمان بهداشت جهانی به منظور تاکید بر ضرورت و اهمیت توانبخشی در سیستم سلامت:

۱.  خدمات توانبخشی باید در سیستم یکپارچه سلامت قرار بگیرند.

۲. خدمات توانبخشی باید در هر سه سطح سیستم سلامت قرار بگیرند.

۳. نیروی کار توانبخشی بین رشته ای باید در دسترس باشند.

۴. خدمات توانبخشی باید هم در بیمارستان ها و هم در جامعه در دسترس باشد.

۵. بیمارستان ها باید دارای بخش اختصاصی توانبخشی برای بیماران با نیازهای ویژه باشند.

۶. خدمات توانبخشی باید از طریق منابع مالی حمایت شوند تا خدمات توسعه یابند.

۷. هر کجا بیمه وجود داشته باشد باید خدمات توانبخشی را تحت پوشش قرار دهند.

۸. سیاست گذاری ها در بخش مالی و تجهیزات و امکان فراهم آوردن وسایل مورد نیاز برای همه بیماران.

۹. خدمات مشاوره ای درباره نحوه استفاده از امکانات توانبخشی باید وجود داشته باشند.

02 ژانویه 2018
فرهاد پاریاو

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *