برگزاری ژورنال کلاب «نقش تقویت مهارت‌های شناختی در بهبود مهارت‌های گفتار و زبان»

ژورنال کلاب «نقش تقویت مهارت‌های شناختی در بهبود مهارت‌های گفتار و زبان» امروز جمعه 1397/1/31 با سخنرانی جناب آقای منصور آماده در سالن نظام پزشکی شهرستان ارومیه برگزار شد. از همه عزیزانی که در این جلسه شرکت کردند تشکر می‌کنیم. امیدواریم جلسات بعدی به خوبی و پربارتر از گذشته با حضور بیشتر همکاران برگزار شود. […]

20 آوریل 2018
فرهاد پاریاو

معرفی توانبخشی و جایگاه آن در نظام سلامت

در نظام سلامت ھر کشوری سە سطح برای مبارزە با بیماری ھا و اختلالات تعریف شدە است. پیشگیری، درمان و توانبخشی. توانبخشی بە عنوان مرحلە آخر درمان از ھمانند دو مرحلە ابتدایی از اھمیت ویژە ای برخوردار است. اگر بیماری در خط اول کە پیشگیری است کنترل نشود و افراد را دچار عارضە کند در مرحلە دوم درمان صورت می گیرید اما درمان در این نقطە بە پایان نمی رسد و نیاز بە ادامە در خط سوم الزامی است.

02 ژانویه 2018
فرهاد پاریاو